Chaos2Work B.V., gevestigd aan High Tech Campus 32, 5656 AE Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.chaos2work.com
High Tech Campus 32
5656 AE Eindhoven
Nederland
+31 6 518 70 917

Bert Smeets is de Functionaris Gegevensbescherming van Chaos2Work B.V.. Hij is te bereiken via info@chaos2work.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chaos2Work verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De algemene gegevens die wij opslaan zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Daarnaast voeren wij tijdens het uitvoeren van opdrachten voor u of uw bedrijf scans uit. Op basis van die scans genereren wij rapportages. De resultaten van de scans en de rapportages slaan wij op. Hoe we dit doen kunt u aan het eind van deze privacyverklaring lezen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Chaos2Work verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Chaos2Work bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De resultaten van persoonlijke scans worden 5 jaar bewaard. Na 5 jaar worden de resultaten geanonimiseerd.

De persoonlijke rapporten die we opstellen op basis van de scans bewaren we hooguit 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chaos2Work verstrekt uitsluitend aan derden na uw persoonlijke goedkeuring, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Website

Chaos2Work gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om bezoeken aan onze website op te slaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chaos2Work en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chaos2work.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chaos2Work wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beschermen we persoonlijke informatie

Chaos2Work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@chaos2work.com

  • Persoonsgegevens staan in een beveiligd computersysteem met een beveiligde toegang
  • Resultaten van scans worden versleuteld opgeslagen
  • Persoonlijke rapporten worden versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving